• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Daxili bazarın qorunması

  Dövlət Proqramlarının icrası, daxili bazarın qorunması və gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması istiqamətində 2021-ci ilin birinci yarısında  görülmüş işlər

   Gömrük orqanları tərəfindən iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması və daxili bazarın qorunması istiqamətində görülən işlər Naxçıvan Muxtar Respublikasında əldə olunan inkişaf dinamikasının qorunub saxlanmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Muxtar respublikamızda qəbul olunmuş Dövlət Proqramlarından irəli gələn vəzifələrin icrası, daxili bazarın qorunması və gömrük nəzarətinin günün tələbləri səviyyəsində təşkili istiqamətində fəaliyyət hesabat dövründə də davam etdirilmişdir.

    “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədilə muxtar respublikadan kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı zamanı gömrük prosedurları qanunvericiliyə uyğun olaraq sadələşdirilmiş, malların sürətli keçidi təmin olunmuş, kənd təsərrüfatı məhsullarının yetişdirilməsinin və ixracının stimullaşdırılması üçün xaricdən idxal edilən eyni adlı mallara gömrük tənzimlənməsi vasitələrinin tətbiqi həyata keçirilmişdir. Meyvə-tərəvəz məhsullarının istehsalçıları tərəfindən idxal olunan texnika və avadanlıqlar, ting və ştillər, gübrə və bitkiçilik dərmanlarının sadələşdirilmiş qaydada rəsmiləşməsinin təmin edilməsi ilə ixrac imkanları artırılmışdır. “2021-2025-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı, emalı və ixracının stimullaşdırılmasına dair Dövlət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədilə muxtar respublikada kənd təsərrüfatı istehsalına əsaslanan ailə təsərrüfatlarının inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq şərait yaradılmış, ailə təsərrüfatlarının fəaliyyəti üçün muxtar respublikaya gətirilən bütün növ xammal, avadanlıq, qablaşdırma ləvazimatları və materialların güzəştli şərtlərlə və sadələşmiş qaydada buraxılışının təmin olunması bu sahədə keyfiyyətli məhsul istehsalının və ixrac imkanlarının artmasına səbəb olmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən kənd təsərrüfatı məhsullarının gömrük sərhədindən sürətli buraxılışının təmin edilməsi üçün ixracatçılara “Yaşıl dəhliz” buraxılış sistemlərindən daimi istifadə hüququ verilmiş, kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalçıları tərəfindən idxal olunan mal və avadanlıqların sadələşdirilmiş qaydada rəsmiləşməsinin təmin edilməsi ilə ixrac imkanları artırılmışdır.

   “Naxçıvan Muxtar Respublikasının  2020-2025-ci illərdə baytarlıq təbabətinin inkişafı üzrə Dövlət Proqramı”nın müvafiq bəndlərinin icrası ilə əlaqədar gömrük keçid məntəqələrində baytar-karantin nəzarəti tədbirlərinin aparılması üçün aidiyyəti dövlət orqanları ilə işlərin təşkili təmin olunmuşdur. Naxçıvan Muxtar Respublikasına idxal edilən bütün növ diri heyvanlar üçün xarici baytarlıq sertifikatı tələb olunmuş və karantinə alınması üçün aidiyyəti rayon baytarlıq xidmətlərinə əvvəlcədən məlumat verilmişdir. Həmçinin, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı (ÜHST) tərəfindən xarici dövlətlərdə qeydə alındığı təsdiqlənmiş xəstəliklərin muxtar respublika ərazisində yayılmasının qarşısını almaq məqsədilə həmin ölkələrdən heyvan və heyvan mənşəli məhsulların idxalına nəzarət artırılmışdır. "Naxçıvan Muxtar Respublikasında xalça sənətinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə dair 2018-2022-ci illər üçün Dövlət Proqramı"nda qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası da diqqətdə saxlanılmışdır. Belə ki, muxtar respublikada istehsal olunan yerli xalçaların xarici bazarlara aparılmasını təşviq etmək üçün gömrük prosedurları sadələşdirilmiş, müvafiq dövlət orqanları ilə birgə xarici xalça bazarlarının araşdırılması işinin davam etdirilməsi ilə ixracın stimullaşdırılması istiqamətində işlər görülmüşdür. Xalçaçılıqda  istifadə olunan xammalın, avadanlıqların və alətlərin  gömrük sərhədindən sadələşdirilmiş qaydada keçirilməsi təmin edilmişdir.

  Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 6 mart 2020-ci il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ixrac potensialının və ixraca dövlət dəstəyinin artırılması ilə bağlı Dövlət Proqramı”nda qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası ilə əlaqədar muxtar respublikada tələbatdan artıq istehsal edilən kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracına əlverişli şərait yaradılmış, ailə təsərrüfatlarının fəaliyyəti üçün muxtar respublikaya gətirilən bütün növ xammal, avadanlıq, qablaşdırma ləvazimatları və materialların güzəştli şərtlərlə və sadələşmiş qaydada buraxılışının təmin olunması muxtar respublikada keyfiyyətli məhsul istehsalının və onların ixrac imkanlarının artmasına səbəb olmuş, rəqabətədavamlı məhsul istehsalının dəstəklənməsi istiqamətində müvafiq işlər görülmüşdür. Yaradılan şərait muxtar respublikada yeni istehsal sahələrinin və ailə təsərrüfatlarının yaradılmasına, istehsal müəssisələrinin öz fəaliyyətini genişləndirməsinə səbəb olmuşdur.

  Hesabat dövründə xarici ticarət iştirakçılarının işinin daha da asanlaşdırılması, ticarət dövriyyəsinin artırılması və şəffaflığın təmin edilməsi diqqət mərkəzində saxlanılmışdır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21 dekabr 2018-ci il tarixli 427 nömrəli Fərmanına əsasən “Yaşıl Dəhliz” buraxılış sisteminin tətbiqi biznesin dövlət tənzimləmə mexanizmlərinin effektivliyini artırmaqla yanaşı, könüllü riayət mədəniyyətinin formalaşdırılmasına, risk qiymətləndirilməsi və gömrük auditi əsasında gömrük nəzarətinin və rəsmiləşdirilməsinin daha çevik və şəffaf şəkildə həyata keçirilməsinə, fiziki gömrük yoxlamalarının minimuma endirilməsinə, ixrac potensialının gücləndirilməsinə, məmur-sahibkar münasibətlərinin müasir idarəçilik prinsiplərinə uyğun olaraq inkişaf etdirilməsinə və mövcud resurslardan daha optimal istifadənin təmin edilməsinə münbit zəmin yaratmışdır.

  Hesabat dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən yerli istehsalın qorunmasına, istehlak bazarının keyfiyyətli ərzaq və qeyri-ərzaq məhsulları ilə təmin olunmasına nəzarət gücləndirilmiş,  idxal-ixrac əməliyyatlarının tənzimlənməsi işi həyata keçirilmişdir. Xaricdən gətirilən və yerli istehsala əks təsir göstərən mallara qarşı qanunvericiliyə uyğun olaraq tarif və qeyri-tarif tədbirləri tətbiq olunmuşdur. Bu məqsədlə yerli istehsal məhsullarının daxili tələbatı ödəmə miqdarı vaxtaşırı olaraq öyrənilmiş, əldə edilən məlumatlar əsasında daxili bazarın qorunmalı olan sahələri müəyyənləşdirilmişdir. Kənd təsərrüfatı məhsullarının kütləvi çıxım dövründə eyniadlı malların idxalı tamamilə məhdudlaşdırılmışdır.

  Gömrük orqanları daxili bazarın qorunması və yerli istehsalın stimullaşdırılması ilə yanaşı, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində də fəaliyyətini davam etdirmişdir. Sərhəddən  keçirilən  kənd  təsərrüfatı  ərzaq  və digər məhsulların istehsal və istehlak tarixlərinə, qablaşdırma və daşınma standartlarına nəzarət  edilmiş,  keyfiyyət  göstəriciləri aşağı olan, əmtəə görünüşü pozulmuş malların idxalına imkan verilməmişdir. Belə ki, 2021-ci ilin birinci yarısı  ərzində keyfiyyəti standartlara cavab vermədiyinə görə 712 ədəd közərmə lampası, 71 ədəd qaz pilətəsi, 10 ədəd qazla işləyən suqızdırıcı, 4 ədəd qaz sobası saxlanılmışdır.

  Xarici iqtisadi  fəaliyyət iştirakçıları ilə gömrük orqanları arasındakı əlaqələrin gücləndirilməsi, elektron gömrük xidmətlərindən istifadəsinin daha da təkmilləşdirilməsi diqqətdə saxlanılmış, gömrük orqanlarının internet resursları vasitəsilə göstərilən elektron xidmətlərin keyfiyyəti artmış, bəyanetmə və gömrük ödənişlərinin elektronlaşması ilə rəsmiləşmə prosesi daha da sürətlənmişdir. Cari ilin ikinci yarısında gömrük nəzarətinin səmərəli təşkili ilə daxili bazarın qorunması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması, xarici ticarət iştirakçıları olan sahibkarlıq subyektləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi üçün səylər artırılacaq, Dövlət Proqramlarının uğurlu icrası diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. 

   

    Komitənin Gömrük əməliyyatlarının və risklərin idarəedilməsi  bölməsinin məlumatı

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi