• NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GÖMRÜK KOMİTƏSİ
 • Gömrük xidməti hər bir dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biridir
  Ədəbiyyat siyahısı

  Gömrük orqanlarına xidmətə qəbul zamanı istifadə olunan hüquqi aktların və digər məlumat mənbələrinin siyahısı:

  1) Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası

  2) Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi

  3) Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi

  4) Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi

  5) Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi

  6)Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi

  7)Azərbaycan Respublikası Mülki Prosessual Məcəlləsi

  8) Vergi Məcəlləsi-XII Fəsil- Aksizlər

  9)Vergi Məcəlləsi-XI Fəsil- Əlavə dəyər vergisi

  10) Vergi Məcəlləsi- XV Fəsil- Yol vergisi

  11) "Elektron imza və elektron sənəd haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  12) "Əməliyyat-axtarış fəaliyyəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  13) "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  14) Azərbaycan Respublikasının "Gömrük Tarifi haqqında" Qanunu

  15) Azərbaycan Respublikasının "Valyuta tənzimi haqqında" Qanunu

  16) "İnformasiya, informasiyalaşdırma vəinformasiyanın mühafizəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  17) "Mülki dövriyyədə olmasına yol verilməyən (mülki dövriyyədən çıxarılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  18) "Mülki dövriyyənin müəyyən iştirakçılarına mənsub ola bilən və dövriyyədə olmasına xüsusi icazə əsasında yol verilən (mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış) əşyaların siyahısı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  19) "Mədəni bitkilərin genetik ehtiyatlarının mühafizəsi və səmərəli istifadəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  20) "İxrac nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  21) "Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  22) "Fitosanitar nəzarəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  23) Dövlət Qulluğu keçmə ("Dövlət qulluğu haqqında" Qanun)

  24) "Dövlət sirri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  25) "İnformasiya əldə etmək haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  26) "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  27) "Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  28) "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  29) "Büdcə sistemi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu

  30) "Gömrük orqanlarında xidmət haqqında" Əsasnamə

  31) "Dövlət rüsumu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununun 24-cü maddəsi

  32) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 21 may tarixli 920 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük sərhədindən keçirilməsi üçün "Yaşıl dəhliz" və digər buraxılış sistemlərindən istifadə qaydaları"

  33) "Gömrük orqanlarının bayrağı və emblemi haqqında"Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  34) "Dövlət orqanlarında, dövlət mülkiyyətində olan və paylarının (səhmlərinin) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərdə və büdcə təşkilatlarındakargüzarlığın aparılmasına dair Təlimat"ın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  35) "Azərbaycan Respublikası Gömrük Komitəsinin yaradılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  36) "Azərbaycan Respublikasında xarici ticarətin daha da liberallaşdırılması haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  37) "Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların vahid məlumat reyestrinin forması və aparılması qaydası haqqında" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  38) "Azərbaycan Respublikası dövlət sərhədinin buraxılış məntəqələrindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin yoxlanılmasında "bir pəncərə" prinsipinin tətbiqi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Fərmanı

  39) "Xidməti və mülki silah haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə" Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 21 fevral tarixli, 679 nömrəli Fərmanının icrasının təmin edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  40) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 24 avqust tarixli, 769 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Xidməti və mülki silahın Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və Azərbaycan Respublikasından aparılması qaydaları"

  41) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 7 may tarixli 96 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Əlavə dəyər vergisi üzrə gömrük borcunun məbləğinin hesablanması" Qaydası

  42) "Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər tərəfindən Azərbaycan Respublikasının ərazisində alınmış istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan mallara görə ödənilmiş əlavə dəyər vergisinin qaytarılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı

  43) Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 373 nömrəli 19 yanvar 2011-ci il tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilələrinin bağlanması və ya ləğv edilməsi haqqında təkliflərin mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və dövlətə məxsus müəssisələr tərəfindən verilməsi Qaydaları"

  44) "Malların preferensial və qeyri-preferensial mənşəyinin müəyyən edilməsi Qaydaları"

  45) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin apardığı reyestrə daxil olmaq üçün banklar və bank olmayan kredit təşkilatlarının müraciətlərinə baxılması Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında 2012-ci il 1 mart tarixli 48 nömrəli Qərarı

  46) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Təminatdan istifadə etməklə gömrük borcunun ödənilməsinin təmin edilməsi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 03.10.2013-cü il tarixli 286 nömrəli Qərarı

  47) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin"Gömrük ödənişlərinin qaytarılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi haqqında 2013-cü il 18 fevral 25 nömrəli Qərarı

  48) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Gömrük yığımlarının məbləğləri"nin təsdiq edilməsi barədə 26 aprel 2016-cı il tarixli 168 nömrəli Qərarı

  49) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən aksiz vergisinə cəlb olunan malların aksiz dərəcələrinin təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 19 yanvar tarixli 20 nömrəli qərarında dəyişiklik edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 21 dekabr tarixli 574 nömrəli Qərarı

  50) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 14 oktyabr tarixli 305 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları

  51) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsümlarının dərəcələri haqqinda" 17 noyabr 2017-ci tarixli 500 nömrəli Qərarı

  52) Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin "Azərbaycan Respublikasının rezident və qeyri-rezidentlərinin xarici valyuta əməliyyatlarının aparılması Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə 28 noyabr 2016-cı il tarixli, 45/1 saylı Qərarı

  53) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin hesabına köçürülən vəsaitlərdən istifadə Qaydası"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərarı

  54) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatlarıüzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında" 1998-ci il 22 aprel tarixli 91 nömrəli Qərarı

  55) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin "Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında" 2008-ci il 25 yanvar tarixli 14 nömrəli Qərarı

  56) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli 229 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların təkrar idxal gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  57) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 31 oktyabr tarixli 252 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların təkrar ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  58) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 sentyabr tarixli 244 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların müvəqqəti ixrac gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  59) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 2 sentyabr tarixli 245 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların müvəqqəti idxal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  60) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli 5 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların beynəlxalq və daxili tranzit xüsusi gömrük prosedurları altında yerləşdirilərək daşınması qaydaları"

  61) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 avqust tarixli 233 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların son istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  62) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli 228 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Ayrı-ayrı gömrük əməliyyatı və ya gömrük proseduru ilə bağlı gömrük orqanının icazəsinin verilməsi qaydaları"

  63) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 avqust tarixli 229 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların saxlanc xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  64) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 6 fevral tarixli 34 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların xaricdə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  65) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 14 yanvar tarixli 4 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların daxildə emal xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  66) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 3 avqust tarixli 163 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların sərbəst dövriyyə üçün buraxılış gömrük proseduru altında yerləşdirilməsi qaydaları"

  67) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 30 oktyabr tarixli 318 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Rüsumsuz ticarət mağazalarının yaradılması və onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi qaydaları"

  68) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 3 may tarixli 73 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Müvəqqəti saxlanc anbarlarının və gömrük anbarlarının tiplərinə, quruluşuna, təchizatına, orada yerləşdirilən mallarla əlaqədar əməliyyatlara, uçot və hesabatın aparılmasına, gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsinə, anbar sahibinə dair tələblər"

  69) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 fevral tarixli 29 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Sərbəst zonaya gətirilən daxili malların, sərbəst zona daxilində emal əməliyyatlarına məruz qalmış daxili malların və sərbəst zona daxilində sərbəst dövriyyəyə buraxılmış malların gömrük orqanları tərəfindən daxili mallar gömrük statusunun təsdiq edilməsi qaydası"

  70) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 10 oktyabr tarixli 434 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş"Rezidentlər və qeyri-rezidentlər tərəfindən milli valyutanın nağd şəkildə və milli valyutada ifadə olunmuş qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasından çıxarılması və Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi zamanı bəyan edilməsi Qaydası"

  71) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 6 sentyabr tarixli 251 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Xüsusi gömrük prosedurları daxilində ekvivalent mallardan istifadə qaydaları"

  72) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 25 iyun tarixli 162 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Malların emal və ya xüsusi istifadə xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilməsinə icazənin verilməsinin yerli istehsalçıların mühüm maraqlarına təsir göstərmə dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi üçün iqtisadi şəraitin təhlilinin aparılması qaydaları"

  73) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 25 sentyabr tarixli 266 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Emal xüsusi gömrük proseduru üzrə yerinə yetirilən əməliyyatların hasilat normasının və ya orta hasilat normasının müəyyənləşdirilməsi qaydası"

  74) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 12 iyul tarixli 176 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "İcazə sahibi, prosedur sahibi, habelə sərbəst zonada malların saxlancı, istehsalı, emalı, alqı-satqısı ilə məşğul olan şəxslərin öz əməliyyatlarının uçotunu aparması qaydaları"

  75) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 6 dekabr tarixli 283 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "İdxal olunmuş malların kabotaj daşınması qaydası"

  76) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 31 oktyabr tarixli 253 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mallara gömrük təminatının vurulması qaydaları"

  77) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 25 sentyabr tarixli 265 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Təhlükəsiz ixrac sxemi çərçivəsində malların qablaşdırılması, yüklənməsi, daşınması və boşaldılması qaydaları"

  78) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 avqust tarixli 231 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Nəzarətli göndəriş metodundan istifadə etməklə gömrük sərhədindən keçirilən mülki dövriyyədən çıxarılmış və ya mülki dövriyyəsi məhdudlaşdırılmış malların götürüldüyü hallar və bunun qaydası"

  79) "İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

  80) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 25 iyun tarixli 163 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların buraxılışının dayandırılması, buraxılışın dayandırılma müddətinin uzadılması, qəbul edilən qərarlar barədə ərizəçiyə və bəyannaməçiyə məlumat verilməsi qaydaları"

  81) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 28 dekabr tarixli 323 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Tərkibində əqli mülkiyyət hüquqlarının obyektləri olan malların reyestrinin aparılması qaydaları"

  82) "Azərbaycan Respublikasının ərazisində dövriyyəyə buraxılan (idxal və Azərbaycan Respublikasında istehsal edilən) avtonəqliyyat vasitələrindən atmosfer havasına atılan zərərli maddələrə dair tələblərin Avro-4 ekoloji normalarına uyğunlaşdırılması barədə" 14.01.2014 tarixli 2 nömrəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

  83) Komitənin "100/02/004" nömrəli 22.06.2014-cü il tarixli "Ümumdünya Poçt İttifaqının Aktlarında nəzərdə tutulmuş sənədlərlə müşayiət olunan beynəlxalq poçt göndərişləri ilə göndərilən malların gömrük rəsmiləşdirilməsi Qaydaları"

  84) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 9 dekabr tarixli 191 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Poçt göndərişlərində göndərilməsi qadağan olan malların və əşyaların siyahısı"

  85) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 30 dekabr tarixli 332 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük sərhədindən boru kəməri vasitəsi ilə keçirilən mallar üzərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları"

  86) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 30 dekabr tarixli 331 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük sərhədindən elektrikötürücü xətlər vasitəsi ilə keçirilən mallar üzərində gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları"

  87) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 29 avqust tarixli 293 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Sərgi, qastrol səfərləri, bərpa işləri, təqdimat, beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin keçirilməsi ilə əlaqədar mədəni sərvətlərin müvəqqəti ixracı qaydası"

  88) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 29 avqust tarixli 294 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mədəni sərvətlərin idxalı, ixracı və Azərbaycan Respublikasının ərazisindən tranzitlə keçirilməsi qaydası"

  89) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6 mart tarixli 32 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Beynəlxalq əməkdaşlıq məqsədi ilə sənədlərin və kolleksiyaların xaricə müvəqqəti aparılması qaydası"

  90) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 7 yanvar tarixli 2 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarətinin tənzimlənməsi qaydaları"

  91) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 avqust tarixli 232 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük ekspertizasının aparılması qaydaları"

  92) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 18 fevral tarixli 26 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Mallardan dövlətin xeyrinə imtina edilməsi qaydası"

  93) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 19 oktyabr tarixli 237 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət mülkiyyətinə keçirilmiş malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük hərraclarında satılması qaydaları"

  94) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 317 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük ödənişləri üzrə güzəştlər verilərək şərti buraxılmış mallar barəsində sərəncam verilməsi qaydası"

  95) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 5 sentyabr tarixli 247 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük orqanlarına təqdim edilmiş malların məhv edilmə halları və qaydası"

  96) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2009-cu il 21 aprel tarixli 66 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Dövlət baytarlıq nəzarətində olan məhsullara, o cümlədən idxal və ixrac edilən yüklərə dövlət baytarlıq nəzarətinin təşkili, idxal-ixrac edilən heyvanların, heyvan mənşəli məhsulların və xammalın baytarlıq(baytarlıq-sanitariya)vəziyyətinin yoxlanılması və müvafiq baytarlıq sənədinin verilməsi, dövlət baytarlıq nəzarətində olan yüklərin Azərbaycan Respublikasına gətirilməsi və ölkə daxilində daşınması qaydaları"

  97) "Baytarlıq, fitosanitar və sanitariya nəzarətinə aid malların Vahid Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

  98) "Fitosanitar nəzarəti sahəsində bəzi normativ hüquqi aktların təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

  99) "Yeyinti məhsullarına verilən uyğunluq, gigiyenik sertifikatlarının və baytarlıq şəhadətnaməsinin formasının və uyğunluq, gigiyenik sertifikatlarının və baytarlıq şəhadətnaməsinin verilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında" Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

  100) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 23 yanvar tarixli 17 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük təmsilçiliyi, o cümlədən gömrük brokeri fəaliyyətini tənzimləyən qaydalar"

  101) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 oktyabr tarixli 230 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş "Gömrük brokerlərinin dövlət reyestrinin aparılması qaydaları"

  102) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 19 sentyabr tarixli 207 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük rəsmiləşdirilməsi üzrə mütəxəssislərə ixtisas attestatının verilməsi, fəaliyyətinin dayandırılması və ləğv edilməsi qaydaları"

  103) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 27 avqust tarixli 230 nömrəli qərarı ilətəsdiq edilmiş "Səlahiyyətli iqtisadi operator statusunun verilməsi, müvəqqəti dayandırılması və ləğv olunması qaydaları"

  104) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2013-cü il 18 yanvar tarixli 7 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydaları"Dövlət Gömrük Komitəsi Kollegiyasının 100/04/003 nömrəli, 15 oktyabr 2014-cü il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük nəzarəti zonalarının yaradılması və nişanlanması qaydaları"

  105) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 27 avqust tarixli 186 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük nəzarətindən keçməli olan malların yoxlanılmasının sürətləndirilməsi, gömrük nəzarətinin səmərəliliyinin artırılması və həyata keçirilmə müddətinin azaldılması məqsədi ilə gömrük orqanları tərəfindən istifadə olunan texniki vasitələrin siyahısı və onlardan istifadə qaydaları"

  106) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 24 dekabr tarixli 316 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük rəsmiləşdirilməsi başa çatmamış mallardan və nəqliyyat vasitələrindən istifadə edilməsi və onlar barəsində sərəncam verilməsinə dair Şərtlər və məhdudiyyətlər"

  107) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 12 dekabr tarixli 308 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Təbii fəlakətlər və digər fövqəladə hallar zamanı zəruri olan malların və nəqliyyat vasitələrinin, canlı heyvanların, tez xarab olan malların, radioaktiv maddələrin, kütləvi informasiya məqsədləri üçün materialların, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, icra və məhkəmə hakimiyyəti orqanlarının, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının ünvanlarına göndərilən və bu qəbildən olan başqa malların gömrük rəsmiləşdirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş qaydaları"

  108) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 7 may tarixli 95 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük ərazisinə daxil olması, çıxması və tranziti ilə bağlı əldə edilən məlumatların başqa ölkələrin gömrük və digər səlahiyyətli dövlət orqanları ilə mübadiləsi qaydaları"

  109) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 28 dekabr tarixli 324 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük ərazisindən kənar əraziyə yola düşməyə hazırlaşan nəqliyyat vasitəsinin heyət üzvlərinin, xidmətedici heyətinin, sərnişinlərinin istifadəsi və nəqliyyat vasitəsinin istismarı üçün ehtiyatlar hesab olunan malların nomenklaturası, çeşidi, miqdarı və onların gömrük rüsumlarından və vergilərdən azadolma şərtləri"

  110) Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2014-cü il 22 iyul tarixli 263 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük sərhədindən keçirilən malların və nəqliyyat vasitələrinin bəyan edilməsi qaydaları"

  111) Komitənin "100/02/001" nömrəli 22.06.2014-cü il tarixli "Xüsusi gömrük statistikasının aparılması Qaydaları"

  112) Komitənin "100/02/003" nömrəli 22.07.2014-cü il tarixli "Risklərə dair məlumatların və gömrük kəşfiyyatı məlumatlarının mübadiləsi Qaydaları"

  113) Komitənin "100/04/001" nömrəli 14.10.2014-cü il tarixli "Poçt rabitəsi operatorları tərəfindən gömrük borcu üzrə ödənişlərin gömrük orqanlarının hesabına köçürülməsinin Qaydası"

  114) Komitənin "100/02/002" nömrəli 22.07.2014-cü il tarixli "Gömrük orqanlarının vəzifəli şəxsləri tərəfindən keşik çəkmənin (patrulluğun) və gömrük müşahidəsinin aparılması Qaydaları"

  115) Komitənin 100/04/003 nömrəli 15.10.2014-cü il tarixli "Gömrük nəzarəti zonalarının yaradılması və nişanlanması Qaydaları"

  116) Komitənin 100/04/002 nömrəli 14.10.2014-cü il tarixli "Ümumi meyarların və prioritet nəzarət sahələrin müəyyən edilməsi üzrə Qaydaları"

  117) Komitənin 100/03/001 nömrəli 04.05.2015-ci iltarixli "Ümumi risklərin idarə edilməsi Qaydaları"

  118)Komitənin 31.10.2014-cü il tarixli, "100/143" nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Gömrük bəyannamələrinin doldıırulnıası qaydasının Metodikası"

  119) Xarici ticarətin gömrük statistikasının nəşr olunması Qaydası

  120) Xarici ticarətin gömrük statistikasının Metodologiyası

  121) Gömrük işində informasiya sistemlərindən, informasiya texnologiyalarından və onların təminat vasitələrindən istifadə Qaydaları

  122) Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalar :

  a)Ümumdünya Gömrük Təşkilatına üzv olmağı nəzərdə tutan Gömrük Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması barədə Konvensiya. 1950-ci il;

  b)Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında Beynəlxalq Konvensiya. 1983-cü il;

  c)Gömrük hüquqpozmalarının qarşısının alınması, təhqiqatının aparılması və aradan qaldırılmasına dair qarşılıqlı inzibati yardım haqqında beynəlxalq Konvensiya (Nayrobi) 1977-ci il;

  d)Sərhədlərdə yüklərin nəzarətdən keçirilməsi şərtlərinin razılaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya. 1982-ci il;

  e)Gömrük prosedurlarının sadələşdirilməsi və uzlaşdırılması haqqında Beynəlxalq Konvensiya (dəyişdirilmiş redaksiyada Kioto Konvensiyası) 1999-cu il;

  f)BYD kitabçası tətbiq edilməklə beynəlxalq yük daşımaları haqqında Gömrük Konvensiyası. 1975-ci il;

  g)Konteynerlərə aid gömrük Konvensiyası. 1972-ci il;

  h)Kökünün kəsilməsi təhlükəsi olan vəhşi fauna və yabanı flora növlərinin beynəlxalq ticarəti haqqında Konvensiya (CİTES). 1973-cü il;

  i)Müqavilələr Hüququ haqqında Vyana Konvensiyası. 1969-cu il

  123) Məntiq - Tayyip Oral, Etibar Seyidzadə - Magistraturaya hazırlıq, Məntiq və informatika, 2010; Məlik-Baxış Babayev, Elşən Qurbanov – Məntiqlə düşün, 2008; Məlik-Baxış Babayev – Zəka oyunları, Məntiqdən məsələlər, 2005

  124) İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları - Tayyip Oral, Etibar Seyidzadə Magistraturaya hazırlıq, Məntiq və informatika, 2010; Виталий Леонтьев – Microsoft Office,

  © 2019 dgk.nmr.az | Naxçıvan Muxtar Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi